Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Καλλιέργειες υπό Κάλυψη αφορά το διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που επικεντρώνεται στην εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων ΑΠΕ σε καλλιέργειες υπό κάλυψη με στόχο τη μετατροπή ανανεώσιμων πόρων και αγροτικών προϊόντων σε προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

 

Η χρήση ΑΠΕ στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση μηδενικών ποσοτήτων ορυκτών καυσίμων και συμπεριλαμβάνει συστήματα που αξιοποιούν:

·       Ηλιακή Ενέργεια (ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταικά, νανο-φωτοβολταικά)

·       Γεωθερμική Ενέργεια (συστήματα αβαθούς γεωθερμίας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας)

·       Ενέργεια από βιομάζα (βιοαέριο από κτηνοτροφικά λύματα ή φυτικά υπολείμματα)

 

Οι Καλλιέργειες υπό Κάλυψη αφορούν καινοτόμα συστήματα καλλιέργειας που βελτιστοποιούν την παραγωγή προϊόντων με ορθολογική χρήση νερού και λιπασμάτων και εμπλουτισμό του αέρα με διοξείδιο του άνθρακα, όπως:

·       Υδροπονικές καλλιέργειες σε υποστρώματα

·       Υδροπονικές καλλιέργειες με σύστημα επίπλευσης - επιπλέουσα υδροπονία

·       Υδροπονικές καλλιέργειες σε πάγκους

 

Επιπλέον, στα πεδία έρευνας συμπεριλαμβάνονται μελέτες περιβαλλοντικών επιτώσεων και συγκεκριμένα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη χρήση ΑΠΕ σε καλλιέργειες υπό κάλυψη. Μεταξύ των διαθέσιμων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικης αειφορίας είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) ή Life Cycle Assessment (LCA) καθώς και μέθοδοι για τον υπολογισμό του υδατικού αποτυπώματος (αποτύπωμα νερού) με στόχο την ορθολογική χρήση ενέργειας και εδαφοϋδατικών πόρων και χημικών σκευασμάτων (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δείκτες που καθορίζονται είναι:

·       Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα ή Environmental Footprint (EF)

·       Αποτύπωμα Άνθρακα ή Carbon Footprint (CF)

·       Σωρευτική Απαίτηση Ενέργειας ή Cumulative Energy Demand (CED)

·       Αποδοτικότητα Χρήσης Νερού ή Water Use Efficiency (WUE)

·       Αποτύπωμα Νερού ή Water Footprint (WF)

 

Υαλόφρακτο θερμοκήπιο Brite

    Ηλιακοί υαλοπίνακες (Brite S.A. Solar Technologies)                                 Βασική δομή DSSC και αρχή λειτουργίας (Brite S.A. Solar Technologies)

                      Υβριδικό ηλιακό σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας                                                                      Ενεργειακό Ισοζύγιο

 

                               Μερίδιο (%) εισροών στο Αποτύπωμα Άνθρακα                                   Μερίδιο (%) εισροών στη Σωρευτική Απαίτηση Ενέργειας

 

Αποτύπωμα Άνθρακα (ανά m2 και kg)

 

Σωρευτική απαίτηση ενέργειας (ανά m2 και kg)

 

Αποδοτικότητα Χρήσης Νερού (ανά m2 και kg)

 

  

 

 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Ντίνας Γεώργιος
Δόκιμος Ερευνητής

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Καλλιέργειες υπό Κάλυψη
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 113) 
Fax +302310473024

e-mail: georgiosntinas@gmail.com, gntinas@ipgrb.gr