Δρ. Ντίνας Γεώργιος
Δόκιμος Ερευνητής

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Καλλιέργειες υπό Κάλυψη

ΙΓΒ & ΦΠ 
                                        Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 113)
Fax +302310473024
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναλυτικό Βιογραφικό/Detailed CV    
 

Ο Δρ. Γεώργιος  Ντίνας είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Γεωπονικής Σχολής (Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2012). Η διδακτορική του έρευνα επικεντρώθηκε στην πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση υβριδικού ηλιακού συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας και στήριξης υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας σε θερμοκήπιο και περιελάμβανε τη διενέργεια πειραμάτων σε θερμοκήπιο και την ανάπτυξη-επικύρωση ενός δυναμικού μαθηματικού μοντέλου για τη προσομοίωση της θερμικής συμπεριφοράς του ηλιακού συστήματος.
Έχει εργαστεί ως  μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο Aarhus (AU, Δανία) όπου μελέτησε τις ροές αέρα γύρω από αγροτικές κατασκευές, στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (I.N.R.A., Γαλλία) όπου παραμετροποίησε συντελεστές μεταφοράς θερμότητας και μάζας (υδρατμών) για πειράματα μέσα σε θαλάμους ελεγχόμενης ροής αέρα, στο Α.Π.Θ. για την παραγωγή ενέργειας από οργανικά απόβλητα, στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ όπου πραγματοποίησε το ερευνητικό πρόγραμμα ΑγροΕΤΑΚ «Ορθολογική διαχείριση λίπανσης - θρέψης καλλιέργειας τομάτας: διερεύνηση εισροών ενέργειας-αγροχημικών και προσδιορισμός των αποτυπωμάτων άνθρακα και νερού για την παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία» και στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM, Γερμανία) όπου έλαβε χρηματοδότηση για να καθορίσει το αποτύπωμα άνθρακα σε ημίκλειστου τύπου θερμοκήπιο. Από το 2014 έως το 2017 εργάστηκε ως Λέκτορας με ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος ‘’Ανάλυση Συστημάτων ως μέθοδος έρευνας’’ στο TUM (έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα).
Έχει δημοσιεύσει 20 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είναι κριτής σε 10 διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή και έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως επιστημονικός συνεργάτης σε 3 ευρωπαϊκά και 8 εθνικά προγράμματα, ενώ είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων, εταιρειών και σωματείων.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία) σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια) και εξοικονόμηση ενέργειας
Έλεγχος μικροκλίματος σε θερμοκήπια με υδροπονικές ή μη καλλιέργειες
Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και υπολογισμός-τεκμηρίωση των εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας
Προσδιορισμός δεικτών όπως το αποτύπωμα άνθρακα και η αποδοτικότητα χρήσης νερού
Πειράματα πεδίου σε θερμοκήπια, σε αεροσήραγγες και θαλάμους ελεγχόμενης ροής αέρα (υπό κλίμακα)
Υπολογιστικά πειράματα με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) καθώς και επιβεβαίωση αυτών με εργαστηριακά πειράματα για την πρόβλεψη της επίδρασης των εξωτερικών καιρικών συνθηκών στις ανάγκες θέρμανσης και αερισμού θερμοκηπίων και άλλων αγροτικών κατασκευών/εξοπλισμών.


Dr. Georgios Ntinas holds a Ph.D. degree from the School of Agriculture (Dept. of Hydraulics, Soil Science and Agricultural Engineering) of Aristotle University Thessaloniki (AUTh), Greece (2012). His PhD research focused on experimental and numerical study of a hybrid solar energy-saving system acting as a hydroponic grow gutter in a greenhouse with tomato cultivation and included greenhouse experiments and the development and validation of a dynamic mathematical model to simulate the thermal behavior of the solar system.
He has worked as a postdoc researcher at the University of Aarhus (AU, Denmark) where he studied airflows around agricultural structures, at National Institute for Agricultural Research (INRA, France) where he parameterized heat and mass transfer coefficients for experiments in flux chambers, at AUTh for the production of energy from organic wastes, at Hellenic Agricultural Organization-Demeter (Greece), where he carried out the research project AgroETAK “Optimized Management of Tomato Crop Nutrition-Fertilizers: Investigating Energy-Agrochemicals Input and Determining Carbon and Water Footprint for the Production of High Added Value Products” and at Technical University of Munich (TUM, Germany), where he received funding to determine the carbon footprint in a semi-closed greenhouse. From 2014 until 2017, he has worked as a lecturer with a teaching assignment of the course "Systems Analysis as a Research Method" at TUM (six academic semesters).
He has published 20 papers in international scientific journals, he is a reviewer in 10 international journals, and he has presented his work in many scientific conferences, seminars and workshops. He has participated as a coordinator, work package leader and research associate in 3 European and 8 national programs, while he is a member of scientific associations, societies and unions.
Research areas:
Utilization of renewable energy sources (solar energy, wind energy, biomass, geothermal energy) in protected cultivation (greenhouses) and energy saving
Microclimate control in greenhouses with hydroponic or other crops
Production of high quality products and calculation of CO2 emissions during the whole production process
Determination of indicators such as carbon footprint and water-use efficiency
Experimentation (full scale in greenhouses, flux chamber and wind tunnel experiments)
Numerical experiments using computational fluid dynamics (CFD) mathematical models along with validation by laboratory experiments to predict the effect of external weather conditions on heating and ventilation requirements of greenhouses and other agricultural structures/equipment

Τελευταία ενημέρωση, Νοέμβριος 2017